VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. , Budovatelská 4810, 760 05 Zlín, provozuje různé on-line hry na bázi webových prohlížečů (dále jen „hry“), které mohou hrát jejich uživatelé (dále jen „uživatelé“). Služby poskytované v rámci her se poskytují výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP).


I. Rozsah platnosti

1. VOP jsou zveřejněny na webové stránce každé provozované hry. Zde jsou kdykoliv k nahlédnutí a k vytisknutí.

2. Kromě těchto VOP platí příslušná aktuální pravidla pro hru a návod k příslušné hře, které jsou uvedeny na webových stránkách.

3. INTENSE CAPITAL s.r.o. nabízí hry spotřebitelům výhradně pro vlastní zábavu. Je vyloučeno hry využívat k výdělečným nebo jiným podnikatelským účelům. Také je zakázáno prodávat nebo jiným způsobem za účelem zisku nebo protiplnění nabízet herní účty jiným osobám. Nezletilí jsou oprávněni hrát pouze v případě, že k tomu jejich zákonný zástupce před přihlášením do hry udělí svůj souhlas.

4. INTENSE CAPITAL s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv tyto VOP změnit nebo doplnit s budoucí účinností, např. přizpůsobit je právní a legislativní situaci, tak aby uživatel nebyl tímto postupem znevýhodněn v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. Změny těchto VOP budou uživateli sděleny vhodným způsobem, formou oznámení. Oznámení bude zpřístupněno buď na webových stránkách, při přihlášení k aktuální herní platformě, nebo zasláním e-mailu na elektronickou adresu zadanou uživatelem.

5. Odesláním žádosti o otevření herního účtu (dále jen „účet“) pro danou hru a přihlášením na herní platformě uživatel vyjadřuje svůj souhlas s VOP v jejich aktuální verzi.


II. Členství, uzavření smlouvy

1. Předpokladem pro využití on-line her a jiných služeb nabízených společností INTENSE CAPITAL s.r.o. je registrace uživatele.

2. Registrace a členství jsou v zásadě bezplatné a jsou povoleny pouze fyzickým osobám. Správným a úplným vyplněním všech datových políček registračního formuláře, včetně uvedení trvale dostupné e-mailové adresy, podává uživatel závaznou žádost o členství (dále jen „členství“). Každé členství se vztahuje na účast na určité hře s určitým účtem.

3. Registrace musí být vykonána osobně, není dovoleno se registrovat prostřednictvím třetích osob.

4. Společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. žádost o registraci potvrdí e-mailem s uvedením aktivačního odkazu. Tímto potvrzovacím e-mailem však ještě členství nevzniká. Členství vznikne teprve tím, že uživatel klikne na aktivační odkaz a společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. uživatele aktivuje.

5. Registrace ani členství není nárokové a společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. může z technických důvodů další registrace pozastavit nebo úplně ukončit.

6. Členství nebo uživatelský účet jsou nepřenosné na další osoby.

7. Všechny herní účty jsou provozovány na serverech ve vlastnictví společnosti a případné služby poskytovány výhradně na území České republiky.


III. Předmět plnění

1. Poskytování her je přístupné uživatelům, kteří mají členství a jako takoví disponují účtem.

2. Hry se v zásadě hrají v rámci bezplatného základního využití („základní využití“). Při základním využití se uživateli (dále jen „základní hráč“) dává k dispozici bezplatná základní verze hry.

3. Plnění INTENSE CAPITAL s.r.o. spočívá v poskytování hry v aktuální verzi. Všechny hry nabízené společností INTENSE CAPITAL s.r.o. se průběžně aktualizují a opravují v případě programových chyb.

4. INTENSE CAPITAL s.r.o. si vyhrazuje právo zastavit provozování her bez udání důvodů.


IV. Prémiové využívání

1. Prémiové využívání spočívá v používání dodatečných herních funkcí (dále „features“) pro zpřístupnění herních výhod, které základním uživatelům nejsou k dispozici.

2. Když uživatel přikročí k prémiovému využívání poprvé, může je zrušit ve lhůtě dvou týdnů bez udání důvodů písemnou formou (např. dopisem, e-mailem). Lhůta začíná běžet dnem připsání výhod nebo jejich využitím. (Email: lageon@intensecapital.cz)

3. V případě účinné výpovědi je třeba vrátit oboustranně přijatá plnění a vydat případné platby, od kterých se odečtou náklady na jejich obdržení ze strany společnosti a případné snížení při použití. To znamená, že zaplacené úhrady za poskytování výhod se případně nevrátí v plném rozsahu, jestliže z nich uživatel před ohlášením již čerpal.

4. Úhrady za poskytování služby se získáním prémiového využívání stávají splatnými předem. Uživatel nemá nárok na konkrétní způsob placení.

5. Uživatel nese vůči INTENSE CAPITAL s.r.o. finanční odpovědnost za zpětná zaúčtování, která má uhradit. Hradí náklady, které z nich vyplývají a příslušný poplatek za zpracování ve výši 10,00 EUR. Společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. je oprávněna inkasovat tyto částky z uživatelova účtu. Uživatel nese důkazní břemeno, že škoda nevznikla nebo že nevznikla v požadované výši.

6. V případě prodlení je společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. nezávisle na dále existující platební povinnosti uživatele oprávněna zastavit své plnění a zablokovat účet. Během takového období nenabíhá úhrada za poskytování služby. Společnost INTENSE CAPITAL s.r.o. je ovšem oprávněna požadovat zákonem stanovené úroky z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad aktuálně platnou úrokovou sazbou.

7. Uživatel může započítávat pouze nesporné nebo právoplatně stanovené protinároky. Zadržovací právo může uživatel uplatnit jen tehdy, když jeho protinárok pochází z téhož smluvního vztahu

8. INTENSE CAPITAL s.r.o. si vyhrazuje právo zastavit provozování her bez udání důvodů. Uživatel může požadovat vrácení zaplacených úhrad za služby poskytované formou features nebo dobropisu a zaúčtování pro jiné hry provozované společností INTENSE CAPITAL s.r.o. . Obojí platí jen pro úhrady, které nebyly k tomuto okamžiku spotřebovány. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.


V. Ručení za vady

1. Uživatel si je vědom toho, že hry nabízené společností INTENSE CAPITAL s.r.o. nemohou – stejně jako jakýkoliv software – být nikdy zcela bez chyby. Reklamaci hry lze akceptovat pouze v případě, že jde o závažnou a dlouhodobou závadu.

2. Nedostatky zjištěné uživatelem je třeba reklamovat ihned po jejich zjištění. Uživatel by je měl zdokumentovat písemnou formou a zaslat společnosti INTENSE CAPITAL s.r.o. (dopisem nebo e-mailem).

3. Uživatel se v rámci možností zavazuje spolupracovat na odstranění nedostatků.


VI. Omezení odpovědnosti

1. INTENSE CAPITAL s.r.o. neručí za používání svých aplikací pokud nesprávnou manipulací nebo záměrným nepovoleným nebo protiprávním krokem dojde na straně uživatele ke škodě.

2. INTENSE CAPITAL s.r.o. se výslovně distancuje od obsahu veškerých stránek, na které vedou přímé nebo nepřímé odkazy (tzv. „linky“) z nabídky společnosti INTENSE CAPITAL s.r.o. . INTENSE CAPITAL s.r.o. za tyto obsahy a stránky nenese naprosto žádnou odpovědnost. Za obsahy těchto stránek odpovídají samy subjekty, které tyto stránky nabízejí.


Doba platnosti smlouvy a výpověď

1. Smlouvy mezi uživatelem a společností INTENSE CAPITAL s.r.o. o základním využívání her se uzavírají na dobu neurčitou, není-li v konkrétní nabídce společnosti INTENSE CAPITAL s.r.o. stanoveno něco jiného

2. Není-li pro smlouvu o využívání her dohodnuta doba platnosti, lze smlouvu s dodržením dvoutýdenní výpovědní lhůty vypovědět kdykoliv, bez udání důvodu. Výslovné zřeknutí se účtu ze strany uživatele platí jako výpověď smlouvy o využívání her pro daný účet.Všeobecné obchodní podmínky – herní účet


1 Obecné

Přihlášením do hry (tím je myšlen veškerý obsah, zejména hra, v ní obsažené virtuální statky a případné služby, které se dále označují jako „hra“) přihlašující se (dále „uživatel“) vyslovuje souhlas s ověřením jeho e-mailové adresy.

Žádost bude provozovatelem schválena otevřením uživatelského účtu, který umožňuje přístup ke hře. Základem smlouvy o užívání jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Seznámení s nimi uživatel stvrzuje svým přihlášením. Vedlejší ujednání v zásadě neexistují a vyžadují písemnou formu.

Neexistuje nárok uživatele na otevření účtu a umožnění účasti na hře ani na zachování hry nebo její dostupnosti.


2 Účet / vlastnictví virtuálních statků

Název účtu musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo on-line nabídku provozovatele. Také pokus o taková předání je trestný. Uživatel nenabývá vlastnictví ani jiných práv k takovým virtuálním statkům, veškerá práva zůstávají provozovateli. Práva na zpeněžování ani jiná práva se nepřevádějí na uživatele. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání.

Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla a jeho zacházení se zvoleným heslem.

Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud není uvedená e-mailová adresa platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn. Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po nějaké době smazat.


3 Autorská práva a práva na užívání

Vlastníkem práv na jméno a autorských práv ke hře je provozovatel a popř. příslušní autoři / poskytovatelé licencí. Vlastníkem práv na užívání je výhradně provozovatel. Rozmnožování nebo používání poskytovaných obrázků a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele povoleno. To zahrnuje všechny známé způsoby použití (televize, online streamování, rozhlas, internet, e-mail, tisk atd.). Každé použití hry k ekonomickým účelům vyžaduje výslovný, písemný souhlas provozovatele.

4 Ochrana osobních údajů

Společnost neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje uživatelů - hráčů. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.